Edukacja i praca

Lorem Ipsum
$ 12,34
Przejdź do treści

Menu główne:

Fundacja Edukacja i Praca uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 19 lutego 2015 roku.
Działa na terenie Polski, głównie na obszarze Wielkopolski.
Do  głównych celów Fundacji należy:

a.       działalność edukacyjna i szkoleniowa skierowana do młodzieży i dorosłych;
b.       propagowanie, wspieranie i organizowanie kształcenia ustawicznego;
c.       wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży przez działalność stypendialną i inne formy wsparcia,
d.       aktywizacja społeczna, gospodarcza i zawodowa osób bezrobotnych, zagrożonych bezrobociem, wykluczeniem społecznym;
e.       Realizacja celów przewidzianych dla podmiotów niepublicznych w ramach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
f.        pozyskiwanie  środków z funduszy unijnych i innych funduszy krajowych oraz zagranicznych poprzez zgłaszanie własnych projektów do konkursów i programów organizowanych przez podmioty dysponujące tymi funduszami;
g.       Propagowanie idei współpracy z sektorem administracji publicznej w realizacji polityki aktywizacji zawodowej i gospodarczej;
h.       Rozwijanie i propagowanie rozwoju idei społeczeństwa obywatelskiego;
i.        Działalność na rzecz instytucji i organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów;
j.        Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi w celach wspólnej realizacji wsparcia administracji publicznej lub wykonywania zadań administracji publicznej w  obszarze określonym ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
k.       Wspólne realizowanie projektów w ramach funduszy unijnych oraz funduszy z innych źródeł krajowych i zagranicznych z podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami publicznymi(partnerstwo);
l.        Prowadzenie działalności gospodarczej w ramach działań uzupełniających służącej pokryciu kosztów działania Fundacji oraz wsparciu realizacji celów;
m.      Działalność lobbingowa i reklamowa służąca realizacji celów fundacji.

Fundacja Edukacja i Praca ma w swoim dorobku realizację w partnerstwie jak i samodzielnie, kilku projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Strona korzysta z cookies, jeśli nie zgadzasz się z polityką prywatności - OPUŚĆ STRONĘ
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego